Autan sinua saamaan organisaatiosi tai tiimisi asiantuntijoista enemmän irti.

Mitä tehdä, jos asiantuntija keskittyy yrityksen näkökulmasta vääriin asioihin?

Kokeneella asiantuntijalla on usein näkemys siitä, mihin hänen on työssään tärkeintä panostaa. Myös organisaatiolla on odotuksia asiantuntijan tekemisille. Aina nämä eivät osu yksiin.

Epälinjaisuus voi näkyä monella tavalla. Johto turhautuu, kun asiantuntija keskittyy yrityksen liiketoiminnan kannalta toisarvoisiin asioihin tai pahimmillaan kieltäytyy panostamasta tärkeään hankkeeseen. Asiantuntija turhautuu, kun häntä vaaditaan käyttämään aikaansa asioihin, joita hän ei koe tärkeiksi.

Pohdin tässä kirjoituksessa, mistä syistä asiantuntijan ja yrityksen tavoitteet saattavat erota ja miten ne saisi paremmin linjaan — ilman pakottamista tai ultimatumien asettamista, jotka molemmat toimivat asiantuntijoiden kohdalla huonosti.

Annan myös konkreettisia vinkkejä siihen, mistä päästä yritys ja esimies voivat lähteä ratkomaan ongelmaa siinäkin tapauksessa, ettei ongelman syy ole selkeästi tunnistettavissa.

Aloitetaan kuitenkin syistä.

Mikä ajaa asiantuntijaa käyttämään aikaa yrityksen näkökulmasta toisarvoisiin asioihin?

Asiantuntijalla on yleensä jokin syy sille, miksi hän panostaa siihen mihin panostaa. Käyn seuraavaksi läpi kokemukseni mukaan yleisimpiä syitä sille, miksi asiantuntija keskittyy työssään yrityksen ja esimiehen näkökulmasta epäoleellisiin asioihin. Lopuksi kerron, miten asiantuntijan ja yrityksen tavoitteet voisi saada paremmin linjaan.

Asiantuntija haluaa olla tärkeä ja merkittävä

Asiantuntija näkee usein oman työnsä arvon sen perusteella, miten merkittävä asema hänen asiantuntemusalueellaan yrityksessä on. Erityisesti silloin, kun asiantuntijan ala on vain pieni osa tuotetta tai palvelua, halu tehdä omasta työstä tärkeää voi johtaa yrityksen tavoitteiden kannalta vääränlaiseen tekemiseen.

Tärkeyttä voi asiantuntijan näkökulmasta signaloida esimerkiksi se, kuinka suoraan asiantuntijan näkemykset ja vaatimukset päätyvät sellaisenaan tuotteeseen tai ratkaisuun — vastakohtana kompromissien tekemiselle. Tärkeyttä voi olla myös se, kuinka edistyksellisiä oman alan ratkaisuja tuote sisältää tai kuinka kiinnostunut yrityksen johto on asiantuntijan asiantuntemusalueen asioista ja ongelmista.

Tärkeyden tavoittelu johtaa helposti osaoptimointiin ja yrityksen näkökulmasta ylitekemiseen (tai vääränlaiseen tekemiseen) omalla asiantuntemusalueella. Asiantuntija pyrkii esimerkiksi lisäämään oman asiantuntemusalueensa panostuksia silloinkin, kun nämä panostukset eivät tuota lisäarvoa yritykselle tai asiakkaille.

Tilanteen ratkaisemisen kannalta oleellista olisi nähdä, että asiantuntija voi olla tärkeä myös muilla tavoin kuin oman asiantuntemuksensa asemaa (yli)korostamalla. Voisiko tärkeyden ja merkittävyyden kokemusta yrittää tuoda asiantuntijalle jotenkin muuten?

Asiantuntija haluaa pysyä oman alansa kehityksen kärjessä

Asiantuntija haluaa yleensä kehittää osaamistaan ja pysyä alansa kelkassa mukana. Oman asiantuntemuksen ajankohtaisena pitäminen onkin monen asiantuntijan ykkösprioriteetti.

Organisaatiossa ratkotut ongelmat eivät kuitenkaan aina vaadi niin korkealentoista asiantuntemusta kuin mitä asiantuntijan oma kehittyminen vaatisi. Tällöin organisaation ja asiantuntijan tavoitteet voivat helposti liukua eri suuntiin. Asiantuntija haluaa organisaation näkökulmasta ”ylitehdä” asioita pysyäkseen kuranttina omalla asiantuntemusalueellaan.

Asiantuntijan tärkein viiteryhmä, johon hän peilaa omaa tekemistään ja jonka silmissä hän haluaa olla pätevä, ei useinkaan sijaitse omassa organisaatiossa. Erityisesti silloin, kun asiantuntija on yrityksessään alansa ainoa tai selvästi kokenein, tyypillinen viiteryhmä ovat muut saman alan asiantuntijat yrityksen ulkopuolella. Oman yrityksen tai esimiehen antama tunnustus hyvästä työstä ei tällöin riitä asiantuntijalle; hän haluaa saada tunnustusta omassa viiteryhmässään ja tehdä asioita, joita oma viiteryhmä arvostaa.

Oman alan näkökulmasta sivuraiteelle ajautuminen ja asiantuntemuksen rapautuminen ovat myös asiantuntijalle oman uran kannalta todellisia riskejä. Mikäli asia on asiantuntijalle tärkeä, se onkin syytä ottaa huomioon, kun mietitään, miten asiantuntijan ja yrityksen tavoitteet voisi saada paremmin linjaan — muuten molemminpuolisesti kestäviä ratkaisuja voi olla vaikea löytää.

Asiantuntija pelkää statuksen menettämistä tai osaamattomaksi paljastumisesta

Aina asiantuntija ei ole oman alansa superasiantuntija. Hän on ehkä saanut alansa parhaan asiantuntijan statuksen työyhteisössään, mutta tietää itsekin, ettei hänen osaamisensa syvyys tai laajuus täysin kestä kriittistä tarkastelua.

Tai ehkä asiantuntija on muuten vain rakentanut itselleen mukavan tilanteen. Hän on opetellut jonkin asian hyvin ja voi nyt keskittyä tehtäviin, joiden parissa kokee itsensä jatkuvasti osaavaksi. Häneltä kysytään asioita ja hänen neuvojaan kuunnellaan. Ehkä asiantuntijan status on tuonut myös valtaa. Tällöin on luontevaa, että asiantuntija haluaa tehdä jatkossakin asioita, joissa hän kokee olevansa vahvuusalueellaan.

Haluaisiko asiakas jotain uutta ja erilaista? Asiantuntijan mielestä se ei onnistu.

Pitäisikö asiantuntija saada mukaan asiakas- tai yhteistyökäynneille, keskustelemaan asioista laajemmassa porukassa, ehkä alansa muiden asiantuntijoiden kanssa? Hän ei halua tulla mukaan.

Epävarmuus voi olla paitsi todellista myös kuviteltua. Ehkä asiantuntijan asiantuntemus riittää, mutta hän ei usko sen riittävän. Molemmissa tapauksissa asiantuntijan reaktio uusiin ehdotuksiin on helposti sama. (Tilannetta pahentaa, mikäli asiantuntijan status yrityksessä edellyttää kaikkitietävyyttä.)

Asiantuntija ei näe yrityksen näkökulmaa riittävän selkeästi

Onhan asiantuntijalle selvää, mitä häneltä odotetaan? Tai vieläkin perustavammin: Onhan ainakin organisaatiolle selvää, mitä asiantuntijan työstä halutaan saada irti?

Erityisesti kokeneen asiantuntijan odotetaan usein itsekin määrittelevän, mihin hänen asiantuntemustaan olisi järkevin suunnata. Tähän ei voi kuitenkaan kokonaan nojata. Fiksukaan asiantuntija ei nimittäin aina näe kokonaisuuden ja yrityksen liiketoiminnan näkökulmaa riittävän selkeästi — usein siksi, ettei niitä ole hänelle riittävästi avattu.

Mistä päästäänkin luontevasti seuraavaan aiheeseen, eli ratkaisuihin.

Miten asiantuntijan ja yrityksen tavoitteet saisi paremmin linjaan?

Paras ratkaisu ongelmaan riippuu siitä, millaisia asioita eroavien tavoitteiden taustalta löytyy. Aina ei ole kuitenkaan helppo tunnistaa, mistä ongelmat johtuvat. Jos et siis tiedä, mistä päästä ongelmaa pitäisi lähteä ratkomaan, kokeile seuraavia.

Voisiko asiantuntijan näkökulmaa laajentaa?

Usein vääriin asioihin keskittyminen liittyy tavalla tai toisella siihen, ettei asiantuntija näe kokonaisuutta vaan katsoo asioita — ja arvioi samalla oman työnsä merkittävyyttä — turhan kapeasta kulmasta.

Asiantuntijan näkökulmaa olisikin hyvä saada laajennettua pelkän oman asiantuntemusalan (tai pelkästään teknisten asioiden) katsomisesta laajemman kokonaisuuden suuntaan. Vaikka laajempi näkökulma tai esimerkiksi kaupallisempiin pohdintoihin osallistuminen ei kaikkia asiantuntijoita kiinnosta, monia voisi hyvinkin kiinnostaa, jos siihen annettaisiin parempi mahdollisuus.

Mahdollisuus päästä mukaan laajempaan keskusteluun ja auttaa ratkaisemaan esimiehelle tai johdolle tärkeitä ongelmia voisi olla yksi myös keino saada asiantuntija kokemaan itsensä ja työnsä tärkeäksi (jolloin tekninen ylihifistely omalla asiantuntemusalueella ei ole ainoa keino olla tärkeä ja merkittävä).

Asiantuntijan näkökulman laajentaminen voi tarkoittaa myös oman vaikuttavuuden näkemistä uudella tavalla. Parasta vaikuttavuutta ei lopulta ole sitä, että omia näkemyksiään saa kovan vääntämisen jälkeen toisinaan ”puhtaasti läpi”. Asiantuntija on vaikuttavampi, kun häntä pidetään hyvänä yhteistyökumppanina ja ongelmien ratkaisijana ja hänet halutaan ottaa keskusteluihin mukaan. Tällöin asiantuntijan työ ei myöskään ole jatkuvaa yksinäistä taistelua. Näkökulman vaihtaminen tässä asiassa voikin olla myös asiantuntijalle itselleen pidemmän päälle helpotus.

Ymmärrä asiantuntijalle tärkeitä näkökulmia

Vaikka asiantuntijan saisi ymmärtämään yrityksen näkökulmaa, tämä ei aina yksin riitä motivoimaan asiantuntijaa yritykselle tärkeiden tavoitteiden taakse. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi se, että asiantuntijalle on tärkeää pysyä alallaan ajan tasalla, mutta yrityksen ongelmista vain osa vaatii niin korkean tason ratkaisuja, että työ kehittäisi osaamista asiantuntijan näkökulmasta riittävästi.

Tällöin toimiva keino voi olla etsiä kompromissi, johon molemmat osapuolet voivat olla tyytyväisiä. Yritys voi esimerkiksi tarjota jotakin sen vastineeksi, että asiantuntija saadaan sitoutumaan yritykselle tärkeiden mutta asiantuntijan ammattitaidon kannalta triviaalien ongelmien ratkaisemiseen. Asiantuntijalle kiinnostavia vastineita saattaisivat olla esimerkiksi mahdollisuus osallistua oman alan tilaisuuksiin tai pienimuotoiseen tutkimustoimintaan laajemmin kuin yrityksen kannalta olisi välttämätöntä.

Keskustele tavoitteista ja odotuksista säännöllisesti

Lopuksi vielä asia, joka on periaatteessa itsestään selvä, mutta unohtuu usein muun kiireen keskellä: Tavoitteista ja (molemminpuolisista) odotuksista on syytä keskustella säännöllisesti. Pelkkä kehityskeskustelu tai vastaava kerran vuodessa ei todennäköisesti riitä.

Jos keskustelun laiminlyö liian pitkäksi aikaa, asiantuntijan ja yrityksen tavoitteet lähtevät helpommin luisumaan eri suuntiin. Toisaalta jos ongelma ei ole päässyt kovin pahaksi, pelkkä tavoitteista keskusteleminen voi auttaa sysäämään tilannetta oikeaan suuntaan.

Aina selkeää yhteistä säveltä ei keskusteluista huolimatta löydy. Näissäkin tilanteissa omien näkökulmien parempi avaaminen ja toisen näkökulmien ymmärtäminen — puolin ja toisin — kuitenkin auttavat ohjaamaan tilannetta ajan myötä oikeammalle raiteelle. Joskus ratkaisu alkuun vaikealta vaikuttaneeseen ongelmaan voi olla lopulta varsin pienestä kiinni.


Saattaisit olla kiinnostunut myös seuraavista:

PS. Nyt kun olet täällä... Liity postituslistalleni, niin saat uusimmat kirjoitukset ja muuta hyödyllistä tietoa suoraan sähköpostiisi kerran kuussa.

 

Loading